I. CERINȚE GENERALE

Programele de studii doctorale se elaborează având ca obiectiv acumularea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare atât pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice ce ţin de dezvoltarea tezei de doctorat, cât şi pentru formarea unui specialist profesionist în domenii avansate de inginerie şi management.

Programul de studii avansate cuprinde studii în:

 • pregătirea generală;
 • însuşirea metodologiei cercetării ştiinţifice.

În perioada studiilor doctorandul susţine 4 examene de doctorat: la una din limbile străine (în cazul cetăţenilor străini, se admite şi limba de stat sau rusă), la informatică, la istoria şi metodologia domeniului de cercetare şi la specialitate.

Doctorandul care s-a înscris la doctorat la o altă specialitate decât cea a masterului sau a studiilor superioare integrate susţine suplimentar 2 examene, stabilite de Şcoala Doctorală, la disciplina de bază a specialităţii pe care o urmează la doctorat.

Doctoranzii care îşi fac studiile la zi susţin:

 • examenele de pregătire generală: limba străină, informatica şi examenele adiţionale – în primul an de studii;
 • examenul la istoria şi metodologia domeniului de cercetare – în anul doi de studii;
 • examenul de doctorat la specialitate se divizează în două etape: o testare la anul doi de studii şi examenul final, la evaluarea căruia se iau în consideraţie şi notele de la testare – în anul trei de studii.

Doctoranzii la învăţământ cu frecvenţă redusă susţin:

 • examenul de doctorat la limba străină şi examenele suplimentare – în primul an de studii;
 • examenul de doctorat la informatică şi istoria şi metodologia domeniului de cercetare – în anul doi de studii;
 • examenul de doctorat la specialitate se divizează în două etape: o testare la anul trei de studii şi examenul final, la evaluarea căruia se iau în consideraţie şi notele de la testare – în anul patru de studii.

Doctoranzilor care au studii superioare în domeniul limbilor străine sau informaticii li se permite susţinerea examenelor de doctorat la disciplinele respective fără frecventarea orelor de curs.

Admiterea la examenul de doctorat la specialitate se acceptă doar după susţinerea de către doctorand a examenelor şi colocviilor de doctorat la disciplinele din programul de pregătire generală.

Examenele de doctorat se susţin în perioada sesiunii (luna mai). Reexaminarea nu se permite în timpul aceleiaşi sesiuni. Rezultatele examenelor de doctorat sunt valabile pe parcursul a 7 ani. Examenele de doctorat susţinute în alte ţări sunt recunoscute şi echivalate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Nota de trecere la examenul de specialitate este cel puţin nota 8 şi la celelalte examene – cel puţin nota 7. Doctorandul care nu obţine această notă de trecere poate să se prezinte repetat la examen la altă sesiune. Dacă nici a doua oară doctorandul nu este promovat cu notele corespunzătoare, el pierde dreptul de a continua studiile şi este exmatriculat.

II. PROGRAMUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Se desfăşoară pe profilurile Şcolii Doctorale de Inginerie în cadrul catedrelor, centrelor ştiinţifice, laboratoarelor abilitate cu dreptul de desfăşurare a doctoratului din cadrul UTM şi în parteneriat cu institutele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, institutele de cercetare sau de învăţământ superior din ţară.

Programul de cercetare ştiinţifică al fiecărui doctorand este elaborat de doctorand la propunerea conducătorului de doctorat, aprobat de şeful catedrei, laboratorului sau centrului de cercetare şi avizat de Directorul Coordonator CPD.

Programul de cercetare include următoarele sarcini:

 • elaborarea a trei referate anuale la tema tezei de doctor (axate pe analiza literaturii la tema tezei, materialele şi metodele de cercetare, rezultatele investigaţiilor proprii);
 • participarea la cel puţin trei Conferinţe şi Simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • publicarea a cel puţin trei lucrări în reviste ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, recomandate de CNAA;
 • elaborarea tezei de doctor.

Rezultatele intermediare ale programului de cercetare ştiinţifică elaborate sub formă de referat anual sunt prezentate de doctorand spre examinare în cadrul Conferinţelor/ Seminarelor Ştiinţifice organizate pe CPD, începând cu primul an de studii. Tema referatelor ştiinţifice anuale, structura şi volumul acestora se stabilesc de către conducătorul (consultantul) de doctorat. Rezultatul susţinerii referatului se apreciază de către comisia de evaluare a referatelor în cadrul Conferinţei cu calificativul: “admis”, “respins”, care se înscrie în programul individual de activitate al doctorandului. În cazul obţinerii calificativului “respins”, se va proceda la susţinerea repetată a referatului.

Studiile de doctorat se finalizează cu susţinerea tezei de doctorat. Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, procedura de susţinere a tezei de doctorat este reglementată de CNAA.

III. PROGRAME DE STUDII

Programele la examenele de doctorat de pregătire generală:

Programele la examenele de doctorat la specialitate www.cnaa.md

IV. ORARUL LECȚIILOR

Vezi orarul lectiilor de doctorat 2015

V. SUSȚINEREA EXAMENELOR DE DOCTORAT

 1. Cerere de înscriere la examen
 2. Orarul desfășurării examenelor
 3. Cu privire la examenul de limbă străină
 4. Ordin cu privire la formarea comisiilor de examinare