DOCTORAT LA UTM

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută ca o şcoală de pregătire a cadrelor ştiinţifice naţionale. Activitatea doctoranturii la UTM începe în anul 1966, la doi ani după înfiinţarea Institutului Politehnic din Chişinău.

În prezent Universitatea Tehnică a Moldovei organizează forma de doctorat ştiinţific în următoarele domenii ştiinţifice acreditate:

 1. Ştiinţe ale naturii.
 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii.
 3. Ştiinţe sociale şi economice.

Activitatea de doctorat se realizează conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014; Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III din cadrul Şcolilor Doctorale ale Universităţii Tehnice a Moldovei (aprobat la Senatul UTM din 26 mai 2015).

Coordonarea studiilor superioare de doctorat este realizată de către Direcția Doctorat și Postdoctorat, cu structură managerială şi administrativă distinctă, instituit în cadrul şedinţei Senatului UTM din data de 30 iunie 2015.

Organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat se realizează prin şase Şcoli Doctorale:

 1. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.
 2. Inginerie Civilă.
 3. Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii.
 4. Ştiinţa Alimentelor.
 5. Energetică şi Inginerie Electrică.
 6. Economie, Finanţe şi Management.

Fiecare Şcoală Doctorală este coordonată de către Consiliul Şcolii Doctorale. Principiile fundamentale de funcţionare a Şcolilor Doctorale sunt:

 • acces egal şi echitabil la studiile de doctorat pentru orice persoană care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi evaluare a doctoranzilor.

Actualmente la UTM îşi fac studiile 106 de doctoranzi (90 bugetari şi 16 în bază de taxe), fiind  îndrumaţi de către 70 de conducători de doctorat. În total cu dreptul de conducător de doctorat sunt abilitate 111 persoane.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ȘI A CANDIDAȚILOR LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DIRECȚIA DOCTORAT ȘI POSTDOCTORAT

Rolul Direcției Doctorat și Postdoctorat este de a sprijini şi promova activităţile privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • asigură asistenţă în organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat;
 • elaborează documente oficiale referitoare la activitatea studenţilor – doctoranzi, conducătorilor de doctorat, Şcolilor doctorale;
 • asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor;
 • organizează centralizat evidenţa tuturor informaţiilor privind studiile superioare de doctorat;
 • monitorizează activitatea studenţilor – doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat;
 • participă la întocmirea prezentărilor sau rapoartelor referitoare la studiile de doctorat;
 • facilitează comunicarea dintre Consiliul Ştiinţific şi Şcolile doctorale;
 • asigură publicarea pe Internet a tuturor informaţiilor necesare privind studiile de doctorat.